Behandeling van schooluitvallers

Voor het opstarten van een behandeling van jeugdigen met Autisme en/of ADHD dient er een diagnose te zijn gesteld. Nadat een diagnose is gesteld kan een traject van een behandelen en/of begeleiden volgen. Bij Autisme en ADHD centrum ’t Zonneke zijn we gespecialiseerd in behandelen en begeleiden van kinderen met Autisme en ADHD met een IQ van 70 of hoger.

Autisme en ADHD zijn niet te genezen. Behandeling is daarom niet gericht op genezing maar op een integrale aanpak. Het draait bij een behandeling niet alleen om de jeugdige maar ook om de directe omgeving.  Daarom zullen ook het gezin, mogelijk ook school en de naaste omgeving van de jeugdige, betrokken worden bij de behandeling.

Psycho-educatie voor schooluitvallers en hun omgeving

Bij aanvang van de behandeling wordt gestart met psycho-educatie. Een diagnose kan veel vragen beantwoorden, maar daarnaast ook vragen oproepen. Kennisvergroting over de diagnose, in combinatie met tips, helpen de draaglast te verminderen waardoor er een begin gemaakt kan worden met het acceptatieproces.

Psycho-educatie omvat: vergroten van het inzicht in de beperking van de jongere,  belichten van de sterke en minder sterke kanten van het kind en handreikingen bieden om met bepaalde aspecten van de beperking om te gaan in het dagelijks leven.

Bij Autisme en ADHD centrum ’t Zonneke bieden we psycho-educatie op maat. Individueel en/of gericht op de gezinssituatie. We passen de educatie aan op de cliënt, zijn/haar omgeving en de levensfase waarin de jongere zich bevindt. Ook spelen we in op situaties die zich reeds hebben voorgedaan.

Behandeltrajecten voor schooluitvallers

Alle behandeltrajecten voor schooluitvallers worden op maat gemaakt, passende bij de jongere. Hierbij wordt gebruik gemaakt van evidence-based en/of best practice programma’s. De inhoud van de behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit ouderbegeleiding, aanleren van sociale vaardigheden, verbeteren van de emotieregulatie, zelfredzaamheid of verbeteren van het inzicht in eigen gedrag bij het kind met behulp van cognitieve gedragstherapie.

Per cliënt wordt een behandelplan opgesteld. Tevens wordt gekeken of naast behandeling, groepsbegeleiding of individuele begeleiding ingezet kan worden. Ook een combinatie is mogelijk.

Groepsbehandeling

Naast individuele behandeling worden er ook groepsgerichte behandelingen aangeboden. Het is een traject van 46 behandelingen, twee maal in de week gedurende een half jaar. De groepen bestaan uit maximaal zes kinderen en twee behandelaren. De behandeling is gericht op de sociale emotionele ontwikkeling en bestaat uit het aanleren van sociale vaardigheden, verbeteren van emotieregulatie en het vergroten van het inzicht van eigen en andermans gedrag. Concrete thema’s zijn gevoelens, vriendschappen, (cyber)pesten, keuzes maken, zelfbeeld, eigenwaarde en contact maken.