Informatie maatregelen coronavirus voor cliënten en verwanten.

Update: 15 december 2020

Alle zorg kan en mag doorgaan. Ook het logeren!

Naar aanleiding van de toespraak van 14 december jl. van onze minister-president is het niet nodig om de richtlijnen van AACtZ betreffende Covid-19 te wijzigen.

Dit betekend dat alle zorg gewoon verleent wordt, mocht het zo zijn dat face-to-face contact niet mogelijk is, dan gelieve contact op te nemen de desbetreffende medewerker om te kijken of de zorg, indien mogelijk, digitaal geleverd kan worden.

 

RIVM richtlijnen welke AACtZ volgt:

Is uw kind jonger dan 13 jaar dan gelden de volgende richtlijnen voor u en uw kind:

Handreiking bij neusverkouden kinderen

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 4 december 2020 (versiebeheer zie onderaan pagina)

Achtergrond

Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet in Nederland iedereen die klachten heeft die bij COVID-19 kunnen passen thuisblijven. De belangrijkste klachten bij COVID-19 zijn verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en/of hoesten en/of benauwdheid en/of plotseling verlies van reuk of smaak en/of verhoging of koorts boven de 38 graden.

Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling verkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen en gaat vanzelf weer over. Als de algemene maatregelen bij COVID-19 worden aangehouden, worden deze kinderen echter vaak en bij herhaling geweerd van kinderdagverblijf of school. Dit is niet wenselijk met het oog op de ontwikkeling van de kinderen en het werkverzuim van de ouders.

Voor kinderen tot en met 12 jaar die naar de kinderopvang of basisschool gaan is daarom een aangepast test- en thuisblijfadvies van toepassing, zoals beschreven in deze handreiking. In dit advies wordt binnen deze leeftijdsgroep wordt gedifferentieerd tussen kinderen van 0 t/m groep 2 en kinderen vanaf groep 3 t/m groep 8. Als scholen of kinderopvangorganisaties de gebruikelijke groepsindelingen niet hanteren, geldt de differentiatie voor kinderen t/m respectievelijk 6 en 12 jaar.

NB. Tussen 18 september en 18 november gold een gewijzigd testbeleid bij noodzaak van prioritering vanwege capaciteitstekorten (OMT 77) waarbij kleine kinderen (0 tot 4 jaar) en kinderen die op de basisschool zitten enkel in bepaalde uitzonderingssituaties getest werden. Vanaf 17 november werd het testbeleid herzien aangezien de testcapaciteit weer op orde was.

Voor kinderen in het voortgezet onderwijs (ook als ze jonger zijn dan 13 jaar), mbo of hoger onderwijs gelden de basisregels voor thuisblijven en de basisregels voor testen die voor volwassenen gelden.

Overwegingen

Het testbeleid en thuisblijfadvies voor kinderen is afwijkend ten opzichte van volwassenen. Bij kinderen verloopt COVID-19 meestal niet ernstig, hun rol in de transmissie van SARS-CoV-2 lijkt beperkt te zijn en zij hebben een andere epidemiologie van zowel luchtweginfecties als COVID-19  (zie Kinderen en COVID-19).

Advies

Beslisboom test- en thuisblijfadvies voor kinderen 0 jaar t/m groep 8

Klik op de figuur voor een PDF-versie op A4-formaat.

Naar beslisboom test- en thuisblijfadvies voor kinderen 0 jaar t/m groep 8

Het stroomschema wordt hieronder nader toegelicht.

Wanneer mogen kinderen met klachten naar de kinderopvang of basisschool en wanneer moeten kinderen thuisblijven?

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de kinderopvang, andere vormen van kinderopvang en naar de basisschool, met:

 • verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
 • als ze af en toe hoesten,
 • met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.

Maar verder blijven ze zoveel mogelijk thuis (bijvoorbeeld niet naar clubjes, niet sporten, niet op bezoek bij anderen).

Zij moeten thuisblijven als:

 • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest. Hierbij geldt:
  • Indien het een jong kind, t/m groep 2 van de basisschool, betreft, mag het in principe als het 24 uur koortsvrij is weer naar school.
  • Kinderen uit groep 3 t/m 8: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar school;
 • het kind een contact (categorie 2 of 3) is van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie EN het kind klachten heeft die passen bij COVID-19;
 • het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft;
 • het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.

Testen

Wanneer kan een kind getest worden?

NB. Bij kinderen onder 8 jaar die een indicatie hebben voor een test kan overwogen worden om PCR te verrichten op speeksel en feces in plaats van een keel- en neusswab. Neem hiervoor eerst contact op met het microbiologisch laboratorium of dat daar mogelijk is en op welke manier het speeksel en/of feces verzameld moet worden. Zie de paragraaf diagnostiek in de LCI-richtlijn COVID-19.

Kinderen van 0 jaar t/m groep 2 van de basisschool (0 t/m 6 jaar)

Kinderen van 0 jaar tot en met groep 2 basisschool met verkoudheidsklachten en/of koorts/benauwdheid hoeven in principe niet getest te worden. Testen mag wel, maar is geen dringend advies. Tenzij:

 • het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan besluiten om het kind toch te laten testen;
 • het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een huisgenoot (categorie 1-contact) is van iemand die bevestigde COVID-19 heeft;
 • het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een contact (categorie 2 of 3) is van iemand die bevestigde COVID-19 heeft;
 • als een kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek, op advies van de GGD.

Kinderen vanaf groep 3 t/m 8 (7 t/m 12-jaar)

Kinderen van 7 tot en met 12 jaar met alleen verkoudheidsklachten mogen getest worden, maar dat is geen dringend advies. Testen wordt wel dringend geadviseerd als:

 • het kind naast de verkoudheidsklachten ook koorts en/ of benauwdheid heeft;
 • het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan besluiten om het kind toch te laten testen;
 • het kind klachten heeft die passen bij het nieuwe coronavirus en huisgenoot is van iemand die bevestigde COVID-19 heeft;
 • Het kind klachten heeft die passen bij het nieuwe coronavirus en een contact is van iemand die bevestigde COVID-19 heeft;
 • als het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek en testen door de GGD geadviseerd wordt.

Aanvulling op dit beleid: beleid voor huisgenoten

Thuisblijven voor huisgenoten bij kind met verkoudheidsklachten

Voor huisgenoten van een kind met verkoudheidsklachten zonder koorts en/of benauwdheid, dat naar de kinderopvang of de basisschool gaat, geldt dat zij niet thuis hoeven te blijven, mits zij zelf geen klachten hebben.

Huisgenoten van kinderen van 0 jaar tot en met groep 2 hoeven niet thuis te blijven als het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of benauwdheid ontwikkelt. Zorgmedewerkers mogen werken maar gebruiken daar waar afgesproken PBM. Deze huisgenoten blijven wel thuis als er een testindicatie geldt voor het zieke kind, bijvoorbeeld omdat het kind ernstig ziek is of een contact is van iemand met bevestigde COVID-19. In dat geval blijven huisgenoten in afwachting van de testuitslag thuis. Ouders blijven ook thuis als zij zelf klachten hebben. Als het kind een contact is van iemand met bevestigde COVID-19 en alleen verkoudheidsklachten heeft, hoeven de huisgenoten niet thuis te blijven in afwachting van de testuitslag. Zij blijven uiteraard wel thuis als het kind vervolgens positief wordt getest.

Huisgenoten van kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8 moeten wel thuis blijven indien het kind naast milde klachten die passen bij COVID-19 ook koorts heeft en/of benauwd is, en uiteraard wanneer het kind positief getest wordt.

Bovenstaande adviezen worden regelmatig geëvalueerd en op basis van de epidemiologische ontwikkelingen zo nodig aangepast. Zie ook de Beslisboom verkouden kinderen op de AJN-site.

bron: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

 

Ben je 13 jaar of ouder dan gelden de volgende richtlijnen:

Hieronder vindt u de link die voor alle Nederlanders vanaf 13 jaar gelden:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen

Wat blijft is:

Zorg voor goede hygiënemaatregelen:

 • Was je handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

AACtZ:

Begeleiding groep, Ambulante begeleiding op locatie en Dagbesteding

Zolang uw kind (vanaf 13 jaar) geen klachten heeft, gaan wij ervan uit dat uw kind zoals altijd deelneemt.

Wanneer neemt u contact op om uw kind af te melden?

Als uw kind door klachten niet kan deelnemen aan de Begeleiding Groep. Wij verzoeken u dit, indien mogelijk, tijdig te melden, met deze reden via afmelden@aactz.nl. Ambulante begeleiding verloopt via de Ambulant Begeleider.

Ontwikkelt uw kind deze klachten in de loop van de week terwijl hij/zij bv. pas zaterdag op de groep wordt verwacht, laat dit toch al weten via afmelden@aactz.nl en aan uw zorgteam. Wellicht dat de klachten blijven of op vrijdag verdwenen zijn. Stuur alstublieft dan nog een mail op vrijdag voor 12.00 uur met de melding dat uw kind niet kan komen c.q. klachtenvrij is en toch deel zal nemen aan de groep. Doordat u al eerder de melding heeft gedaan dat uw kind klachten heeft, kunnen wij beter inschatten welke zorg op welke dag wel of niet kan doorgaan!

Let op: indien uw kind (vanaf 13 jaar) bij aankomst milde klachten laat zien, wordt uw kind weer mee naar huis gestuurd. Daarnaast kan het voorkomen dat uw kind in de loop van de dag van de Begeleiding Groep klachten ontwikkelt. Indien uw kind hier op locatie milde klachten vertoont, wordt u gebeld met het dringende verzoek hem/haar per direct op te halen!

 Heeft u milde klachten, terwijl u uw kind naar Begeleiding Groep zou brengen?

Meld dit via afmelden@aactz.nl. Wij verzoeken u om iemand anders te vinden om uw kind naar de afspraak te brengen en/of op te halen. Indien dit niet mogelijk is, kunt u in de auto blijven zitten en kan uw kind zelfstandig vanuit de auto naar de betreffende ruimte lopen. Indien u hier problemen in verwacht, verzoeken wij u contact met ons op te nemen, zodat uw kind kan worden opgevangen bij de auto.

Nadere informatie omtrent genomen maatregelen op locaties bij AACtZ

Het programma zal er anders uit zien, al vanaf het begin.

We starten altijd gelijk buiten op het speelveld, waar de kinderen te horen krijgen welke dieren ze mogen gaan verzorgen op zaterdag en zondag.

Wij verzoeken u dan ook om uw kind hier naar toe te laten komen. Van u als ouders willen we vragen om uw kind naar de begeleider op het speelveld te laten gaan en zelf op het verharde gedeelte te blijven. Mocht uw kind dit niet aankunnen dan zal er een begeleider zijn die het kind overneemt.

Op deze manier willen we ook de kinderen op laten halen. Als we u als ouders zien aan de rand van het grasveld, dan mag het kind gaan. Kom dus uw auto uit, maar blijf wel op het verharde gedeelte. Wij verzoeken u om de gevraagde 1,5 meter uit elkaar staan te respecteren. Bij regen zal het anders georganiseerd worden. Er zal dan een begeleider buiten staan om door te geven welke kinderen naar buiten mogen komen.

Voor de ouders waarvan hun kind medicatie gebruikt, willen we vragen om uw kind eerst af te zetten bij het speelveld en vervolgens binnen te gaan bij de activiteitenruimte. Daar zijn 12 zitplaatsen, per tafel 1 persoon. Gelieve aan een tafel plaats te nemen, de begeleider zal bij u komen om de medicatie in ontvangst te nemen en te laten tekenen. Wanneer u uw kind komt halen, dan dit graag vooraf doen, als de kinderen buiten zijn op het speelveld. Hierna haalt u uw kind op bij het speelveld volgens bovengenoemde richtlijnen.

Gedurende de dag door zal er extra schoon gemaakt worden. Ook zullen de kinderen worden geattendeerd op hun eigen hygiëne zoals extra handen wassen etc.

 

 

Update 08 juni 2020

Vanaf vandaag gaan de basisschool leerlingen weer gezamenlijk naar school.

 

Wat betekent dit voor AACtZ?

Vandaag zijn de basisscholen weer volledig open gegaan. Dit heeft gemaakt dat wij opnieuw zijn gaan nadenken over de maatregelen die wij getroffen hebben voor de begeleiding groep en logeren. Er zijn hierin een aantal wijzigingen ingebracht waar wij u graag van op de hoogte willen stellen. Deze wijzigingen gaan net als de bij de scholen gelijk in!

Het brengen en halen van uw kind blijft op dezelfde manier plaats vinden zoals dit nu gebeurt. Dit om de afstand tussen ouders en begeleiders maar ook ouders onderling, te kunnen garanderen. Dit betekent dat u uw kind kan afzetten op het grasveld en daarna eventuele medicatie af kunt geven in de activiteiten - ruimte. Wanneer u de begeleiding wil spreken, kunt u de begeleiding aanspreken op gepaste afstand. Er is besloten dat er niet meer gewerkt word met de schriftjes voor de kinderen die er 1 hadden.

Na het brengen, gaan we starten met het drink moment op de vaste plaatsen. Aangezien de kinderen in het onderwijs ook weer met volle klassen gaan werken, gaan onze aantallen ook weer terug naar het gebruikelijke. Na het drinkmoment starten we met de dierverzorging om vervolgens het standaard programma te volgen. Er wordt ook weer verwacht dat de kinderen helpen met het dekken en afruimen van de tafels.

Verder zal er ook weer gestart worden met logeren. Ouders van de kinderen van logeerblok 4 zijn hierover al geïnformeerd. De ouders van de kinderen van blok 2 ontvangen binnenkort de informatie voor hun logeerweekend.

De kinderen zullen nog steeds worden geattendeerd op de hygiëne en het wassen van hun handen en er zal nog extra schoon worden gemaakt door de begeleiding.

Is uw kind boven de 12 en wil hij/zij graag de 1,5 meter hanteren, dan begrijpen wij dit volledig en zorgen wij dat hier rekening mee wordt gehouden. U kunt dit doorgeven aan uw contactpersoon binnen de organisatie.

Wij vinden het fijn dat we weer terug gaan naar de gebruikelijke gang van zaken van voor de corona periode.

Update 4 mei 2020

 

Op 28 april j.l. heeft de Minister-President aangekondigd dat op 11 mei a.s. de basisscholen weer open gaan.

Wat betekent dit voor AACtZ?

Vooralsnog zullen wij het ingezette beleid op basis van de huidige maatregelen voortzetten. De anderhalve meter tijdens de maaltijden blijft van kracht, het brengen en ophalen buiten laten we zoals het is, het logeren is nog opgeschort en indien een kind klachten heeft dient hij/zij te worden afgemeld.

 

Update 25 maart 2020

Hierbij ontvangt u een update van de richtlijnen welke wij hebben opgesteld in verband met de verscherpte maatregelen vanuit de overheid.

Wij volgen de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en het RIVM.

Dit geldt voor cliënten én voor onze medewerkers.

Vanuit de Rijksoverheid is een Overzicht van cruciale beroepen tijdens de COVID-19-uitbraak (en vitale processen)” samengesteld. Zorg is een van de cruciale beroepsgroepen/branches welke als eerste staat genoemd in dit overzicht. Hiermee is ook AACtZ benoemd als cruciale organisatie.

 

RIVM richtlijnen welke AACtZ volgt

Wanneer moet je vanwege het coronavirus thuisblijven?

Iedereen in Nederland: Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

 • Heeft uw kind een van deze klachten? Neem contact op met AACtZ, meld de klachten en dat hij/zij niet kan komen.
 • Heeft uw kind deze klachten nu al, terwijl uw kind bv. pas donderdag zorg van ons ontvangt, laat dit toch al weten aan uw zorgteam via e-mail. Dan kunnen ook wij beter inschatten welke zorg op welke dag wel of niet kan doorgaan! Laat dan minimaal 24 uur van tevoren weten of uw kind nog klachten heeft of niet en of de zorg wel of niet kan doorgaan.
 • Bij Koorts van een gezinslid, mag niemand meer naar buiten. Meld dit ook graag zo spoedig mogelijk en laat dan minimaal 24 uur van tevoren weten of de koorts nog aanwezig is of niet en of de zorg wel of niet kan doorgaan.

Zorg voor goede hygiënemaatregelen:

 • Was je handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

 

Thuisblijven of bellen naar de huisarts?

Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius?

Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild.

Worden je klachten erger?

Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk?

Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost.

Neem bij ernstige klachten direct contact op.

 

Voor alle vormen van zorg welke wij bieden vanuit het AACtZ gelden de volgende uitgangspunten en richtlijnen, conform het RIVM en de Rijksoverheid.

 

Ambulante Begeleiding aan het kind

Zolang uw kind geen klachten heeft, gaan wij ervan uit dat de zorg doorgaat.

 Wanneer neemt u contact op om de Ambulante Begeleiding af te zeggen?

 • Indien uw kind klachten heeft van neusverkoudheid of hoesten of keelpijn of koorts (dit zijn milde klachten), dan kan de ambulante begeleiding geen doorgang vinden. Neem contact op met uw zorgteam van AACtZ, meld de klachten en dat de Ambulante Begeleiding geen doorgang kan vinden.
 • Heeft uw kind deze klachten nu al, terwijl uw kind bv. pas donderdag zorg van ons ontvangt, laat dit toch al weten aan uw zorgteam via e-mail. Laat dan minimaal 24 uur van tevoren weten of uw kind nog klachten heeft of niet en of de zorg wel of niet kan doorgaan. Dan kunnen ook wij beter inschatten welke zorg op welke dag wel of niet kan doorgaan!
 • Bij Koorts van een gezinslid, mag niemand meer naar buiten. Meld dit ook graag zo spoedig mogelijk en laat dan minimaal 24 uur van tevoren weten of de koorts nog aanwezig is of niet en of de zorg wel of niet kan doorgaan.
 • Indien onze Ambulante Begeleider een van deze klachten heeft, mag hij/zij niet werken en dient ook thuis te blijven. Indien er geen vervanging geregeld kan worden, dan kan de zorg helaas ook geen doorgang vinden. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op als dit van toepassing is.

 

Heeft iemand anders in uw gezin milde klachten (zoals neusverkoudheid of hoesten of keelpijn)?

Indien iemand in het gezin, maar niet uw kind milde klachten heeft, dan kan de Ambulante Begeleiding doorgang vinden. Niet bij u thuis, echter wel op een locatie van AACtZ. Wij verzoeken u om contact op te nemen met uw Zorgteam om een en ander af te stemmen.

Ouderbegeleiding

Deze begeleidingsvorm wordt omgezet naar telefonisch of beeldoverleg.

Afspraken met een zorgteam medewerker
 • Overleggen/afspraken worden zoveel mogelijk omgezet naar telefonisch overleg.
 • Alle niet-noodzakelijke overleggen/afspraken die niet telefonisch kunnen, worden afgezegd.
 • Heeft u belangrijke afspraken staan? Overleg dan met de betrokkenen over het wel/niet laten doorgaan van het overleg. Houd er hierbij rekening mee dat in ieder geval niemand klachten heeft van verkoudheid/hoesten/koorts.

 

Behandeling en Diagnostiek

Zolang uw kind geen klachten heeft, gaan wij ervan uit dat de afspraken omtrent Behandeling en/of Diagnostiek doorgaan.

 Wanneer neemt u contact op om de afspr(a)ak(en) omtrent Behandeling en/of Diagnostiek af te zeggen?

 • Indien uw kind klachten heeft van neusverkoudheid of hoesten of keelpijn of koorts, dan kan de afspraak geen doorgang vinden. Neem contact op met uw behandelaar, meld de klachten en dat de afspraak geen doorgang kan vinden.
 • Heeft uw kind deze klachten nu al, terwijl de afspraak bv. pas donderdag plaats zou vinden, laat dit toch al weten aan uw behandelaar via e-mail. Dan kunnen er wellicht al eerder mogelijkheden worden besproken.
 • Bij Koorts van een gezinslid, mag niemand meer naar buiten. Meld dit ook graag zo spoedig mogelijk en laat dan minimaal 24 uur van tevoren weten of de koorts nog aanwezig is of niet en of de zorg wel of niet kan doorgaan.

 

 

Heeft u milde klachten, terwijl uw kind een afspraak heeft omtrent Behandeling en/of Diagnostiek?

 Meld dit telefonisch bij de behandelaar. Wij verzoeken u om iemand anders te vinden om uw kind naar de afspraak te brengen en/of op te halen. Indien dit niet mogelijk is, kunt u in de auto blijven zitten en zal de behandelaar uw kind opvangen vanuit de auto. Indien u de behandelaar nog wil spreken, verzoeken wij u om dit telefonisch te doen.

 

Logeren

Helaas zullen we de logeerfaciliteiten moeten opschorten. Wij zijn van mening dat dit niet mogelijk meer is in het kader van de nieuwe richtlijnen van het RIVM, omdat er minimaal 2 personen op 1 kamer slapen.

Echter, het logeren heeft meerdere componenten in zich, logeren en begeleiding groep. De begeleiding groep blijft open. Deze zal ook voor de ‘logeerkinderen’ open blijven. Wij gaan er daarom vanuit dat uw kind (die anders zou logeren in het weekend) nu op zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur bij ons zorg zal ontvangen, en de volgende dag op zondag van 10.00 uur tot 15.30 uur.

 

Begeleiding groep, Ambulante begeleiding op locatie en Dagbesteding

Zolang uw kind geen klachten heeft, gaan wij ervan uit dat uw kind zoals altijd deelneemt.

Wanneer neemt u contact op om uw kind af te melden?

Indien uw kind klachten heeft van neusverkoudheid of hoesten of keelpijn of koorts, dan kan uw kind niet deelnemen aan de Begeleiding Groep. Wij verzoeken u dit, indien mogelijk, tijdig te melden, met deze reden via afmelden@aactz.nl. Ambulante begeleiding verloopt via het zorgteam.

Ontwikkelt uw kind deze klachten in de loop van de week terwijl hij/zij bv. pas zaterdag op de groep wordt verwacht, laat dit toch al weten via afmelden@aactz.nl en aan uw zorgteam. Wellicht dat de klachten blijven of op vrijdag verdwenen zijn. Stuur alstublieft dan nog een mail op vrijdag voor 12.00 uur met de melding dat uw kind niet kan komen c.q. klachtenvrij is en toch deel zal nemen aan de groep. Doordat u al eerder de melding heeft gedaan dat uw kind klachten heeft, kunnen wij beter inschatten welke zorg op welke dag wel of niet kan doorgaan!

Indien onze begeleiders een van deze klachten heeft, mag hij/zij niet werken en dient ook thuis te blijven. Wij gaan er vooralsnog van uit dat de Begeleiding Groep te allen tijde doorgang kan vinden, ondanks eventuele afmeldingen vanuit onze begeleiders.

Let op: indien uw kind bij aankomst milde klachten laat zien, wordt uw kind weer mee naar huis gestuurd. Daarnaast kan het voorkomen dat uw kind in de loop van de dag van de Begeleiding Groep klachten ontwikkelt. Indien uw kind hier op locatie milde klachten vertoont, wordt u gebeld met het dringende verzoek hem/haar per direct op te halen!

 Heeft u milde klachten, terwijl u uw kind naar Begeleiding Groep zou brengen?

Meld dit via afmelden@aactz.nl. Wij verzoeken u om iemand anders te vinden om uw kind naar de afspraak te brengen en/of op te halen. Indien dit niet mogelijk is, kunt u in de auto blijven zitten en kan uw kind zelfstandig vanuit de auto naar de betreffende ruimte lopen. Indien u hier problemen in verwacht, verzoeken wij u contact met ons op te nemen, zodat uw kind kan worden opgevangen bij de auto.

Nadere informatie omtrent genomen maatregelen op locaties bij AACtZ

Het programma zal er anders uit zien, al vanaf het begin.

We starten altijd gelijk buiten op het speelveld, waar de kinderen te horen krijgen welke dieren ze mogen gaan verzorgen op zaterdag en zondag.

Wij verzoeken u dan ook om uw kind hier naar toe te laten komen. Van u als ouders willen we vragen om uw kind naar de begeleider op het speelveld te laten gaan en zelf op het verharde gedeelte te blijven. Mocht uw kind dit niet aankunnen dan zal er een begeleider zijn die het kind overneemt.

Op deze manier willen we ook de kinderen op laten halen. Als we u als ouders zien aan de rand van het grasveld, dan mag het kind gaan. Kom dus uw auto uit, maar blijf wel op het verharde gedeelte. Wij verzoeken u om de gevraagde 1,5 meter uit elkaar staan te respecteren. Bij regen zal het anders georganiseerd worden. Er zal dan een begeleider buiten staan om door te geven welke kinderen naar buiten mogen komen.

Voor de ouders waarvan hun kind medicatie gebruikt, willen we vragen om uw kind eerst af te zetten bij het speelveld en vervolgens binnen te gaan bij de activiteitenruimte. Daar zijn 12 zitplaatsen, per tafel 1 persoon. Gelieve aan een tafel plaats te nemen, de begeleider zal bij u komen om de medicatie in ontvangst te nemen en te laten tekenen. Wanneer u uw kind komt halen, dan dit graag vooraf doen, als de kinderen buiten zijn op het speelveld. Hierna haalt u uw kind op bij het speelveld volgens bovengenoemde richtlijnen.

Gedurende de dag zullen we niet aan tafel gaan drinken, maar krijgen de kinderen tijdens het spelen drinken aangeboden.

Met eten zal er in shifts, in de activiteitenruimte gegeten worden in vooraf ingedeelde groepen.

Er zijn 12 zitplaatsen, per tafel i.p.v. 2 of 3 stoelen is er 1 stoel beschikbaar. Hierdoor zit iedereen voldoende uit elkaar. Dit maakt dat de kinderen niet op hun vaste plek zitten met eten. U kunt aan uw kind vertellen dat het bij AACtZ de aankomende periode tijdens het weekend ongeveer hetzelfde zal gaan als tijdens vakanties. Ook dan zitten ze met verschillende kinderen aan tafel.

Tussen het eten van de verschillende groepen door zal er extra schoon gemaakt worden. Net zoals gedurende de dag de klinken, wc’s en tafels hierin mee genomen worden. Ook zullen de kinderen worden geattendeerd op hun eigen hygiëne zoals extra handen wassen etc.

 Zoals u ziet is er geen contact op de dag zelf met de begeleiding over uw kind. Alle kinderen zullen de eerste keer dat ze komen een schriftje meekrijgen waar eventuele bijzonderheden in staan. Heeft u zelf iets te melden, dan graag in het schrift schrijven. Het schriftje gaat altijd met het kind op en neer van huis naar AACtZ.

 

Vragen met antwoorden van RIVM-site voor heel Nederland (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#aanpak)

 Mogen mijn kinderen nog buitenspelen met anderen?

Uit de gegevens die nu bekend zijn, lijken kinderen weinig bij te dragen aan de verspreiding van het coronavirus. Kinderen kunnen prima met anderen spelen als ze géén klachten hebben zoals koorts, verkoudheidsklachten of hoest. Maar vermijd grote groepen.

Onze kinderen mogen nog gewoon buitenspelen. Op onze locatie zijn de kinderen op 8 locaties verspreid aanwezig. Dat zijn:

-. Kantine,

-. Activiteitenruimte

-. Dieren

-. Skelterbaan

-. Voetbalveld

-. Schommel

-. Zandberg

-. Belevingshuis

Hierdoor vind er een verspreiding plaats van de kinderen over het gehele terrein. Gemeenten die de zorg voor uw kind betalen, verwachten van ons dat wij in deze moeilijke tijden de zorg doorleveren aan uw kind. Waar wij ook alles, binnen de richtlijnen van de Rijksoverheid en RIVM, aan zullen doen om dit mogelijk te maken. We hanteren momenteel zelf nog een strengere richtlijn voor ons geweldige zorgpersoneel.

Zijn kinderen een speciale risicogroep voor het nieuwe coronavirus?

Op dit moment krijgen kinderen bijna nooit klachten van het nieuwe coronavirus. Kinderen zijn dus geen speciale risicogroep. Kinderen vormen ook geen grote besmettingshaard voor de ziekte.

OP AACtZ is het dus nog steeds mogelijk voor uw kind om in een gecontroleerde omgeving zich te ontwikkelen. Daar zijn doelen voor opgesteld en de gemeenten achten ons nog steeds in staat om die doelen te behalen. We zijn een zorginstelling en wij zijn open.

Daarnaast is het voor de kinderen heel fijn als hun normale structuur van aanwezig zijn bij  AACtZ door kan gaan in deze tijd dat ze al geen school hebben en de hele dag thuis zijn.

Wij verwachten dat deze omstandigheden ook nog na 6 april.

  

Vormen kinderen een besmettingshaard?

Vooral mensen die hoesten of niezen kunnen gemakkelijk het nieuwe coronavirus verspreiden. Kinderen krijgen vaak geen of heel milde klachten van de ziekte. Zodoende vormen kinderen geen grote besmettingshaard voor de ziekte.

Waarom mag ik geen handen meer schudden?

Via de handen verspreiden zich gemakkelijk virussen zoals het nieuwe coronavirus. Veel mensen zitten ook (ongemerkt) vaak met hun handen aan hun neus of mond. Door geen handen meer te schudden verklein je de kans om besmet te raken en anderen te besmetten met het nieuwe coronavirus.

Waarom is het belangrijk om je handen goed te wassen?

Via de handen verspreiden zich virussen heel gemakkelijk. Door goed en regelmatig je handen te wassen verklein je de kans op dat je ziek wordt, maar ook dat je anderen besmet. Kijk op rivm.nl/hygiëne voor tips over hoe je goed je handen kunt wassen.

 

Wat te doen als iemand in het gezin positief getest is op het Coronavirus?

Indien u of een van uw gezinsleden positief is getest op het Coronavirus, dan ontvangen de gezinsleden die “geen Corona” hebben een brief van de GGD waarin staat dat ze 14 dagen thuis moeten blijven.

Wij verzoeken u ons het direct te laten weten indien u of een van uw gezinsleden besmet is met het Coronavirus.

 

Uw medewerking

Wij gaan, zoals de minister president gisteren wederom tijdens zijn speech aangegeven heeft, uit van een langere periode dan tot 6 april a.s. met strenge(re) maatregelen in Nederland voor onder andere de scholen. Vandaag is het Centraal Eindexamens afgelast voor het voortgezet onderwijs. Diverse universiteiten hebben al laten weten niet meer open te gaan dit schooljaar……Binnenkort horen we wat het advies zal zijn voor de scholen.

Aangezien wij tot de cruciale beroepsgroepen horen, mogen en moeten wij de zorglevering zo goed als mogelijk door laten gaan. Vanzelfsprekend zullen wij er alles aan doen om de continuïteit van zorg te blijven waarborgen. Toch doen wij in deze brief alvast een beroep op je medewerking.

Daar waar nodig zullen wij u mogelijk een concreet verzoek doen. In welke vorm of op welk moment kunnen wij nog niet aangeven. Mocht de groepsleiding je iets vragen, dan vragen wij om je begrip en medewerking.

Houd onze berichtgeving ook op de website in de gaten voor de laatste stand van zaken. Voor vragen kun je contact opnemen met het zorgteam. Voor algemene vragen over het coronavirus verwijzen wij je naar de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus.

 

 

 

Update 16 maart 19:30u

 

Hierbij ontvangt u een update van de richtlijnen welke wij hebben opgesteld in verband met de verscherpte maatregelen vanuit de overheid.

Wij volgen de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en het RIVM.
Dit geldt voor cliënten én voor onze medewerkers.

Vanuit de Rijksoverheid is een Overzicht van cruciale beroepen tijdens de COVID-19-uitbraak (en vitale processen) samengesteld. Zorg is een van de cruciale beroepsgroepen/branches welke als eerste staat genoemd in dit overzicht. Hiermee is ook AACtZ benoemd als cruciale organisatie.

Algemene Richtlijnen AACtZ, conform RIVM

Wanneer moet je vanwege het coronavirus thuisblijven?
Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachtem van neusverhoudheid of hoesten of keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact.

Heeft uw kind een van deze klachten? Neem contact op met AACtZ, meld de klachten en dat hij/zij niet kan komen. Heeft uw kind deze klachten nu al, terwijl uw kind bv pas donderdag zorg van ons ontvangt, laat dit toch al weten aan uw zorgteam via e-mail. Dan kunnen wij ook beter inschatten welke zorg op welke dag wel of niet kan doorgaan! Laat dan minimaal 24 uur van te voren weten of uw kind nog klachten heeft of niet en of de zorg wel of niet kan doorgaan.

Zorg voor goede hygiënemaatregelen:

 • Was je handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.

Thuisblijven of bellen naar de huisarts? Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius?
Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild.

Worden je klachten erger?
Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk?
Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost.

Neem bij ernstige klachten direct contact op.

Voor alle vormen van zorg welke wij bieden vanuit het AACtZ gelden de volgende uitgangspunten en richtlijnen, conform het RIVM.

Ambulante Begeleiding aan het kind
Zolang uw kind geen klachten heeft, gaan wij ervan uit dat de zorg doorgaat.

Wanneer neemt u contact op om de Ambulante Begeleiding af te zeggen?
Indien uw kind klachten heeft van neusverkoudheid of hoesten of keelpijn of koorts (dit zijn milde klachten), dan kan de ambulante begeleiding geen doorgang vinden. Neem contact op met uw zorgteam van AACtZ, meld de klachten en dat de Ambulante Begeleiding geen doorgang kan vinden.

Heeft uw kind deze klachten nu al, terwijl uw kind bv. pas donderdag zorg van ons ontvangt, laat dit toch al weten aan uw zorgteam via e-mail. Laat dan minimaal 24 uur van te voren weten of uw kind nog klachten heeft of niet en of de zorg wel of niet kan doorgaan. Dan kunnen ook wij beter inschatten welke zorg op welke dag wel of niet kan doorgaan!

Indien onze Ambulante Begeleider een van deze klachten heeft, mag hij/zij niet werken en dient ook thuis te blijven. Indien er geen vervanging geregeld kan worden, dan kan de zorg helaas ook geen doorgang vinden. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op als dit van toepassing is.

Heeft iemand anders in uw gezin milde klachten (zoals neusverkoudheid of hoesten of keelpijn of koorts)?
Indien iemand in het gezin, maar niet uw kind milde klachten heeft, dan kan de Ambulante Begeleiding doorgang vinden. Niet bij u thuis, echter wel op een locatie van AACtZ. Wij verzoeken u om contact op te nemen met uw Zorgteam om een en ander af te stemmen.

Ouderbegeleiding

Deze begeleidingsvorm wordt omgezet naar telefonisch of beeldoverleg.

Afspraken met een zorgteam medewerker

 • Overleggen/afspraken worden zoveel mogelijk omgezet naar telefonisch overleg.
 • Alle niet-noodzakelijke overleggen/afspraken die niet telefonisch kunnen, worden afgezegd.
 • Heeft u belangrijke afspraken staan? Overleg dan met de betrokkenen over het wel/niet laten doorgaan van het overleg. Houd er hierbij rekening mee dat in ieder geval niemand klachten heeft van verkoudheid/hoesten/koorts.

Behandeling en Diagnostiek

Zolang uw kind geen klachten heeft, gaan wij ervan uit dat de afspraken omtrent Behandeling en/of Diagnostiek doorgaan.

Wanneer neemt u contact op om de afspr(a)ak(en) omtrent Behandeling en/of Diagnostiek af te zeggen?
Indien uw kind klachten heeft van neusverkoudheid of hoesten of keelpijn of koorts, dan kan de afspraak geen doorgang vinden. Neem contact op met uw behandelaar, meld de klachten en dat de afspraak geen doorgang kan vinden. Heeft uw kind deze klachten nu al, terwijl de afspraak bv. pas donderdag plaats zou vinden, laat dit toch al weten aan uw behandelaar via e-mail. Dan kunnen er wellicht al eerder mogelijkheden worden besproken.

Heeft u klachten, terwijl uw kind een afspraak heeft omtrent Behandeling en/of Diagnostiek?
Meld dit telefonisch bij de behandelaar. Wij verzoeken u om iemand anders te vinden om uw kind naar de afspraak te brengen en/of op te halen. Indien dit niet mogelijk is, kunt u in de auto blijven zitten en zal de behandelaar uw kind opvangen vanuit de auto. Indien u de behandelaar nog wil spreken, verzoeken wij u om dit telefonisch te doen.

Logeren

Helaas zullen we de logeerfaciliteiten moeten opschorten. Wij zijn van mening dat dit niet mogelijk meer is in het kader van de nieuwe richtlijnen van het RIVM, omdat er minimaal 2 personen op 1 kamer slapen.

Echter, het logeren heeft meerdere componenten in zich, logeren en begeleiding groep. De begeleiding groep blijft open. Deze zal ook voor de ‘logeerkinderen’ open blijven. Wij gaan er daarom vanuit dat uw kind (die anders zou logeren in het weekend) nu op zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur bij ons zorg zal ontvangen, en de volgende dag op zondag van 10.00 uur tot 15.30 uur.

Begeleiding groep, Ambulante begeleiding op locatie en Dagbesteding

Zolang uw kind geen klachten heeft, gaan wij ervan uit dat uw kind zoals altijd deelneemt.

Wanneer neemt u contact op om uw kind af te melden?
Indien uw kind klachten heeft van neusverkoudheid of hoesten of keelpijn of koorts, dan kan uw kind niet deelnemen aan de Begeleiding Groep. Wij verzoeken u dit, indien mogelijk, tijdig te melden, met deze reden via afmelden@aactz.nl. Ambulante begeleiding verloopt via het zorgteam.

Ontwikkelt uw kind deze klachten in de loop van de week terwijl hij/zij bv. pas zaterdag op de groep wordt verwacht, laat dit toch al weten via afmelden@aactz.nl en aan uw zorgteam. Wellicht dat de klachten blijven of op vrijdag verdwenen zijn. Stuur alstublieft dan nog een mail op vrijdag voor 12.00 uur met de melding dat uw kind niet kan komen c.q. klachtenvrij is en toch deel zal nemen aan de groep. Doordat u al eerder de melding heeft gedaan dat uw kind klachten heeft, kunnen wij beter inschatten welke zorg op welke dag wel of niet kan doorgaan!

Indien onze begeleiders een van deze klachten heeft, mag hij/zij niet werken en dient ook thuis te blijven. Wij gaan er vooralsnog van uit dat de Begeleiding Groep te allen tijde doorgang kan vinden, ondanks eventuele afmeldingen vanuit onze begeleiders.

Let op: indien uw kind bij aankomst milde klachten laat zien, wordt uw kind weer mee naar huis gestuurd. Daarnaast kan het voorkomen dat uw kind in de loop van de dag van de Begeleiding Groep klachten ontwikkelt. Indien uw kind hier op locatie milde klachten vertoont, wordt u gebeld met het dringende verzoek hem/haar per direct op te halen!

Heeft u klachten, terwijl u uw kind naar Begeleiding Groep zou brengen?
Meld dit via afmelden@aactz.nl. Wij verzoeken u om iemand anders te vinden om uw kind naar de afspraak te brengen en/of op te halen. Indien dit niet mogelijk is, kunt u in de auto blijven zitten en kan uw kind zelfstandig vanuit de auto naar de betreffende ruimte lopen. Indien u hier problemen in verwacht, verzoeken wij u contact met ons op te nemen, zodat uw kind kan worden opgevangen bij de auto.

Nadere informatie omtrent genomen maatregelen op locaties bij AACtZ
Het programma zal er anders uit zien, al vanaf het begin.
We starten altijd gelijk buiten op het speelveld, waar de kinderen te horen krijgen welke dieren ze mogen gaan verzorgen op zaterdag en zondag.
Wij verzoeken u dan ook om uw kind hier naar toe te laten komen. Van u als ouders willen we vragen om uw kind naar de begeleider op het speelveld te laten gaan en zelf op het verharde gedeelte te blijven. Mocht uw kind dit niet aankunnen dan zal er een begeleider zijn die het kind overneemt.

Op deze manier willen we ook de kinderen op laten halen. Als we u als ouders zien aan de rand van het grasveld, dan mag het kind gaan. Kom dus uw auto uit, maar blijf wel op het verharde gedeelte. Wij verzoeken u om de gevraagde 1,5 meter uit elkaar staan te respecteren. Bij regen zal het anders georganiseerd worden. Er zal dan een begeleider buiten staan om door te geven welke kinderen naar buiten mogen komen.

Voor de ouders waarvan hun kind medicatie gebruikt, willen we vragen om uw kind eerst af te zetten bij het speelveld en vervolgens binnen te gaan bij de activiteitenruimte. Daar zijn 12 zitplaatsen, per tafel 1 persoon. Gelieve aan een tafel plaats te nemen, de begeleider zal bij u komen om de medicatie in ontvangst te nemen en te laten tekenen. Wanneer u uw kind komt halen, dan dit graag vooraf doen, als de kinderen buiten zijn op het speelveld. Hierna haalt u uw kind op bij het speelveld volgens bovengenoemde richtlijnen.

Gedurende de dag zullen we niet aan tafel gaan drinken, maar krijgen de kinderen tijdens het spelen drinken aangeboden. Met eten zal er in shifts, in de activiteitenruimte gegeten worden in vooraf ingedeelde groepen. Er zijn 12 zitplaatsen, per tafel i.p.v. 2 of 3 stoelen is er 1 stoel beschikbaar. Hierdoor zit iedereen voldoende uit elkaar. Dit maakt dat de kinderen niet op hun vaste plek zitten met eten. U kunt aan uw kind vertellen dat het bij AACtZ de aankomende periode tijdens het weekend ongeveer hetzelfde zal gaan als tijdens vakanties. Ook dan zitten ze met verschillende kinderen aan tafel.

Tussen het eten van de verschillende groepen door zal er extra schoon gemaakt worden. Net zoals gedurende de dag de klinken, wc’s en tafels hierin mee genomen worden. Ook zullen de kinderen worden geattendeerd op hun eigen hygiëne zoals extra handen wassen etc.

Zoals u ziet is er geen contact op de dag zelf met de begeleiding over uw kind. Alle kinderen zullen de eerste keer dat ze komen een schriftje meekrijgen waar eventuele bijzonderheden in staan. Heeft u zelf iets te melden, dan graag in het schrift schrijven. Het schriftje gaat altijd met het kind op en neer van huis naar AACtZ.

Vragen met antwoorden van RIVM-site voor heel Nederland (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#aanpak)

Mogen mijn kinderen nog buiten spelen met anderen?
Uit de gegevens die nu bekend zijn lijken kinderen weinig bij te dragen aan de verspreiding van COVID-19. Zij kunnen zodoende prima met anderen spelen als ze géén klachten hebben die passen bij COVID-19, zoals koorts, verkoudheidsklachten of hoest.

Vormen kinderen een speciale risicogroep voor COVID-19?
Op dit moment krijgen kinderen bijna nooit klachten van het nieuwe coronavirus. Kinderen zijn dus geen speciale risicogroep.

Vormen kinderen een besmettingshaard?
Vooral mensen die veel hoesten of niezen kunnen gemakkelijk het nieuwe coronavirus verspreiden. Kinderen krijgen vaak geen of heel milde klachten van de ziekte. Zodoende vormen kinderen geen grote besmettingshaard voor de ziekte.

Waarom mag ik geen handen meer schudden?
Via handen verspreiden zich gemakkelijk virussen zoals het nieuwe coronavirus. Veel mensen zitten ook (ongemerkt) vaak met hun handen aan hun neus of mond. Door geen handen meer te schudden verklein je de kans om besmet te raken en anderen te besmetten met het nieuwe coronavirus.

Waarom is het belangrijk vaak je handen goed te wassen?
Via handen verspreiden zich virussen heel gemakkelijk. Door goed en regelmatig je handen te wassen verklein je de kans op dat je ziek wordt, maar ook dat je anderen besmet. Kijk op rivm.nl/hygiëne voor tips over hoe je goed je handen kunt wassen.

Wat te doen als iemand in het gezin positief getest is op het Coronavirus?
Indien u of een van uw gezinsleden positief is getest op het Coronavirus, dan ontvangen de gezinsleden die ‘geen Corona’ hebben een brief van de GGD waarin staat dat ze 14 dagen thuis moeten blijven. Wij verzoeken u ons het direct te laten weten indien u of een van uw gezinsleden besmet is met het Coronavirus.

Uw medewerking

Wij gaan, zoals de minister president vandaag tijdens zijn speech aangegeven heeft, uit van een langere periode dan tot 6 april a.s. met strenge(re) maatregelen in Nederland. Aangezien wij tot de cruciale beroepsgroepen horen, mogen en moeten wij de zorglevering zo goed als mogelijk door laten gaan. Vanzelfsprekend zullen wij er alles aan doen om de continuïteit van zorg te blijven waarborgen. Toch doen wij in deze brief alvast een beroep op je medewerking.
Daar waar nodig zullen wij u mogelijk een concreet verzoek doen. In welke vorm of op welk moment kunnen wij nog niet aangeven. Mocht de groepsleiding je iets vragen, dan vragen wij om je begrip en medewerking.

Houd onze berichtgeving ook op de website in de gaten voor de laatste stand van zaken. Voor vragen kun je contact opnemen met het zorgteam. Voor algemene vragen over het coronavirus verwijzen wij je naar de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus.