Privacy

Met de komst van de AVG is het privacyreglement van Autisme en adhd centrum ’t Zonneke per 25 mei 2018 gewijzigd.

 

Privacy in het kort

AACtZ begeleidt en behandelt cliënten. Om dit goed te kunnen doen zijn allerlei gegevens nodig van de cliënten. Van elke cliënt wordt daarom een persoonsdossier aangelegd. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer, indicatiebesluit/beschikking, zorgleefplan, door de cliënt zelf of door vertegenwoordiger van de cliënt aangeleverde documenten.
Voor medewerkers zijn noodzakelijke gegevens geregistreerd zoals naam, adres, telefoonnummer, diploma’s en het arbeidsverleden.

 

Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal dagbesteding te bieden, te begeleiden, te behandelen en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk wordt verzameld en opgeborgen. Dit dossier is ten alle tijden (op aanvraag) in te zien door de cliënt/medewerker en uitsluitend door de eindverantwoordelijke, de zorgmanager, die ook de zorgovereenkomst mede getekend heeft of het contract voor inkoop van zorg met de gemeente heeft getekend.

 

Toestemming geven

Er wordt geen informatie over cliënten/medewerkers verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder toestemming van de cliënt/medewerker.

 

Rechten

Cliënten hebben recht op inzage, correctie, wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken, kunnen zij dit schriftelijk (met een geldig legitimatiebewijs) aangeven bij AACtZ. Hiervoor is een formulier beschikbaar en opvraagbaar via info@aactz.nl.

 

Wie heeft toegang tot het dossier van cliënten

Bij AACtZ worden de persoonlijke gegevens van de cliënt in een daartoe geschikte afsluitbare kast zo bewaard dat onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben. Er is vastgelegd welke personen welke bevoegdheden hebben met betrekking tot het gebruik van de persoonsdossiers. Deze dossiers zijn alleen toegankelijk door de bij de cliënt direct betrokken medewerkers van AACtZ. Deze mogen de persoonsgegevens van de cliënten in de dossiers inzien, wijzigen en nieuwe gegevens toevoegen.

 

Klacht

Vind je dat wij niet zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan? Neem dan eerst contact op met onze klachtenfunctionaris. Daarna kun je, indien nodig, een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt de klacht via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons indienen.

 

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

AACtZ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op: info@aactz.nl.

Het uitgebreide privacyreglement is door cliënten op te vragen via info@aactz.nl.

 

 

© Autisme en adhd centrum ‘t Zonneke • Juni 2018