Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.aactz.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten bezocht via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

Autisme en adhd centrum ‘t Zonneke besteedt voortdurend zorg en aandacht aan de samenstelling en onderhoud van deze website en de daarin opgenomen gegevens. Autisme en adhd centrum ‘t Zonneke kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Autisme en adhd centrum ‘t Zonneke garandeert niet dat de site continu beschikbaar, veilig of foutloos is. Autisme en adhd centrum ‘t Zonneke aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Informatie van derden

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Deze website bevat links naar diverse websites die door andere partijen dan Autisme en adhd centrum ‘t Zonneke worden verzorgd. Een dergelijke link wordt uitsluitend voor het gebruikersgemak verstrekt. Autisme en adhd centrum ‘t Zonneke heeft geen zeggenschap over deze websites en/of de wijze waarop die sites omgaan met de (persoons) gegevens, en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en betrouwbaarheid ervan.  Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Autisme en adhd centrum ‘t Zonneke aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook. Noch is Autisme en adhd centrum ‘t Zonneke op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

De informatie op dergelijke websites is door Autisme en adhd centrum ‘t Zonneke globaal beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wijzigingen

Autisme en adhd centrum ‘t Zonneke behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door het gebruik maken van deze website ga je automatisch akkoord met de disclaimer, privacy beleid en de algemene voorwaarden.

 

© Autisme en adhd centrum ‘t Zonneke • Juni 2017