Meldcode

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Autisme en adhd centrum ‘t Zonneke draagt de verantwoordelijkheid voor het signaleren van kindermishandeling en voor het ondernemen van actie na signalering. Onze medewerkers hebben hierin een duidelijke taak. Zij zien de kinderen regelmatig en signaleren opvallend of afwijkend gedrag. Nadat zij herhaaldelijk signalen hebben opgemerkt, wordt dit besproken binnen het kinderteam.

De leidinggevende van het kinderteam zorgt dat de signalen, indien nodig, terecht komen bij de juiste instantie. De rechten van het kind zijn hierbij leidend. Per 1 januari 2015 is er één organisatie met de naam ‘Veilig thuis’ (AMHK, Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling) waar meldingen worden gedaan.

Meldcode

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

De professional neemt de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld al dan niet te melden. Een meldcode is verplicht, maar is iets anders dan een meldplicht. Bij een meldplicht moet de professional zijn vermoeden van geweld melden bij andere instanties dan Veilig thuis.

Autisme en adhd centrum ‘t Zonneke heeft een beroepsgeheim. Wij mogen geen informatie over cliënt aan derde geven, behalve als de cliënt daarvoor toestemming geeft.. Toch kan het in het belang van de cliënt zijn om vertrouwelijke gegevens uit te wisselen met collega’s of anderen.

In de wet meldcode is een meldrecht opgenomen. Meldrecht houdt in dat professionals met een beroepsgeheim (vermoedens van) huiselijk geweld mogen melden bij ‘Veilig Thuis’, ook zonder toestemming van de betrokkenen, maar altijd in het belang van de cliënt.

Rijksoverheid, meldcode

Voor een veilig thuis