Wel of geen leerplichtontheffing

Wanneer er sprake is van schooluitval binnen alle typen van basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn er diverse trajecten mogelijk. Aan alle leerlingen die wel of (nog) geen leerplichtontheffing hebben bieden wij zorg.

Snel zorg opstarten

Na uitval op school is het belangrijk om zo snel mogelijk de eerste zorg op te starten, zodat de jeugdige direct ondersteuning krijgt.

Dagbesteding

Voor de jeugdigen is het mogelijk om (tijdelijk) dagbesteding bij ‘t Zonneke te volgen. Hierdoor krijgen/houden zij structuur in de dag, kunnen zij zich nuttig voelen door mee te helpen op de locatie, bouwen ze zelfvertrouwen op en hebben ze sociale contacten.

Individuele begeleiding

Voor jeugdigen die niet deel kunnen nemen aan de dagbesteding is het mogelijk om op basis van intensieve individuele begeleiding een arrangement op te zetten. Dat zowel thuis als op locatie ingezet kan worden.

Onderwijs

Daarnaast wordt gekeken wat de mogelijkheden op het gebied van onderwijs zijn. Soms kan de jeugdige na een tijdje weer terug naar school van herkomst, omdat (tijdelijke) ontheffing van school voldoende is gebleken. In andere gevallen kan, in samenspraak met ouders en externe experts, zoals gemeente, school, wellicht leerplichtambtenaar, onderwijsconsulent en overige betrokken instanties, gekeken worden of het onderwijs anders ingevuld dient te worden. Te denken valt dan aan een andere school of individueel onderwijs.