Schooluitval door Autisme en/of ADHD

Jeugdigen met een diagnose ASS of ADHD komen voor veel uitdagingen te staan, ook op school. Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er voor iedere jeugdige een plekje op een (reguliere) school in de regio dient te zijn, die past bij zijn/haar kwaliteiten & mogelijkheden.

In de praktijk blijkt echter dat er zo’n 15.000 schooluitvallers/thuiszitters in Nederland zijn. Onder deze drop-outs zijn jeugdigen met een diagnose ASS en/of ADHD waarvoor, om welke reden dan ook, de schoolgang (tijdelijk of permanent) te lastig of onmogelijk is geworden.

Wel / Geen Leerplichtontheffing

Wanneer er sprake is van schooluitval binnen alle typen van basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn er diverse trajecten mogelijk. Aan alle leerlingen die wel of (nog) geen leerplichtontheffing hebben bieden wij zorg.

Na uitval op school is het belangrijk om zo snel mogelijk de eerste zorg op te starten, zodat de jeugdige direct ondersteuning krijgt.

(Tijdelijke) Dagbesteding

Voor de jeugdigen is het mogelijk  om (tijdelijk) dagbesteding bij ‘t Zonneke te volgen. Hierdoor krijgen / houden zij structuur in de dag, kunnen zij zich nuttig voelen door mee te helpen op de locatie, bouwen ze zelfvertrouwen op en hebben ze sociale contacten.

Voor jeugdigen die niet deel kunnen nemen aan de dagbesteding is het mogelijk om op basis van intensieve individuele begeleiding een arrangement op te zetten. Dat zowel thuis als op locatie ingezet kan worden.

Mogelijkheden voor onderwijs

Daarnaast wordt gekeken wat de mogelijkheden op het gebied van onderwijs zijn.
Soms kan de jeugdige na een tijdje weer terug naar school van herkomst, omdat (tijdelijke) ontheffing van school voldoende is gebleken. In andere gevallen kan, in samenspraak met ouders en externe experts, zoals gemeente, school, wellicht leerplichtambtenaar, onderwijsconsulent en overige betrokken instanties, gekeken worden of het onderwijs anders ingevuld dient te worden. Te denken valt dan aan een andere school of individueel onderwijs.

Onderwijs op een andere locatie

Het traject van een schooluitvaller kan voor ouders en jeugdige een moeizaam traject zijn. Voordat er gesproken wordt over onderwijs op een andere locatie zijn er vaak al vele overlegmomenten geweest. Indien de uitkomst hiervan ‘onderwijs op een andere locatie’ is, dan kan dit vorm gegeven worden bij Autisme en adhd Centrum ’t Zonneke.

Zorg en onderwijs komen samen

Wij bieden de mogelijkheid om onderwijs en zorg samen te laten komen. Het onderwijs dient verzorgd te worden door de school waar de jeugdige is ingeschreven en kan indien gewenst plaatsvinden op onze locatie. De begeleiding tijdens dat onderwijs, zoals het lezen van het gedrag van de jeugdige, het ondersteunen tijdens het maken van opdrachten en het leren voor toetsen kunnen door ’t Zonneke worden geleverd. Ook dit kan weer op meerdere manieren vorm gegeven worden, zorg op maat is het uitgangspunt.