Diagnostiek bij kinderen en jongeren

Een goede diagnostiek bij kinderen en jongeren is belangrijk om advies op maat te kunnen bieden. Diagnostiek is het verhelderen van het probleem en/of het vaststellen van een stoornis aan de hand van kenmerken en symptomen van het probleem. Met behulp van  diagnostiek wordt de benodigde zorg vastgesteld. Gedurende het diagnostiek proces kunnen verschillende instrumenten gebruikt worden: interviews, vragenlijsten, observaties,  genormeerde testen en classificatiesystemen. Ook school en andere naast betrokkenen kunnen betrokken worden omdat zij vaak waardevolle aanvullende informatie kunnen verstrekken.

Diagnose en advies

Na het diagnostisch onderzoek vindt er een adviesgesprek plaats waarin de bevindingen uit het onderzoek besproken worden met ouders en eventueel de jongere (afhankelijk van de leeftijd).  In de adviesgesprekken wordt onder meer besproken of het zinvol is om met een vorm van behandeling of begeleiding te starten en zo ja welke vorm als meest passend geacht wordt.

Indien er sprake is van ASS of ADHD dan beschikt ’t Zonneke over een specialistisch team om kinderen verder te behandelen, begeleiden en ouders te adviseren. Mocht er een andere uitkomst dan ASS en ADHD uit de diagnose komen dan wordt nauwkeurig bekeken of wij de de benodigde behandeling en/of begeleiding kunnen bieden of dat een doorverwijzing noodzakelijk is.