Diagnostiek bij jongeren

Een goede diagnostiek bij jongeren is belangrijk om advies op maat te kunnen bieden.
Diagnostiek is het verhelderen van het probleem en/of het vaststellen van een stoornis aan de hand van kenmerken en symptomen van het probleem. Met behulp van diagnostiek kan de benodigde zorg vastgesteld worden. Gedurende het diagnostiekproces kunnen verschillende instrumenten gebruikt worden: interviews, vragenlijsten, observaties, genormeerde testen en classificatiesystemen. Ook school en andere naastbetrokkenen kunnen betrokken worden omdat zij vaak waardevolle aanvullende informatie kunnen verstrekken.

Diagnostiek bij Autisme en adhd centrum ’t Zonneke

Bij Autisme en adhd centrum ’t Zonneke bieden we diagnostisch onderzoek aan voor kinderen en jongeren. Het doel is om inzicht te krijgen in de problematiek en mogelijkheden van het kind met als doel te achterhalen welke begeleiding het best passende is. Na telefonisch contact vanuit ouders krijgen zij een intakeformulier met mogelijk aanvullende vragenlijsten toegestuurd. Zodra de formulieren bij ’t Zonneke zijn ontvangen volgt een intakegesprek met ouders. We gaan in gesprek met ouders/ verzorgers (en afhankelijk van de leeftijd eventueel ook direct het kind), om zo snel mogelijk in kaart te brengen wat er aan de hand is. Dan bekijken we of nadere informatie vanuit school of diagnostiek noodzakelijk is. Dan bepalen we wat de beste manier is om te helpen.

Diagnostisch onderzoek

Door diagnostisch onderzoek wordt getracht om de vraag “wat is er aan de hand?” te beantwoorden. Naast gegevens uit het intakegesprek en de vragenlijsten wordt, afhankelijk van de onderzoeksvraag en de mogelijke belasting van de jeugdige, gedurende één of twee dagen dan wel meerdere dagdelen met het kind gewerkt middels genormeerde testen en vragenlijsten.

Diagnose en advies

Na het diagnostisch onderzoek vindt er een adviesgesprek plaats waarin de bevindingen uit het onderzoek besproken worden met ouders en eventueel de jongere (afhankelijk van de leeftijd). Als het nuttig wordt geacht kan er tevens een adviesgesprek op school plaatsvinden. Hierbij is/zijn de ouder(s) altijd aanwezig. In de adviesgesprekken wordt onder meer besproken of het zinvol is om met een vorm van behandeling of begeleiding te starten en zo ja welke vorm het beste past.

Als er sprake is van Autisme of ADHD dan beschikken we binnen Autisme en adhd centrum ’t Zonneke over een specialistisch team om kinderen verder te behandelen, begeleiden en ouders te adviseren. Mocht er een andere uitkomst dan Autisme en ADHD uit de diagnose komen, dan verwijzen we door naar andere gespecialiseerde instellingen.