Behandeling en begeleiding

Jeugdigen behandelen

Nadat een diagnose is gesteld kan een traject van een behandeling en/of begeleiding volgen. Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van kinderen met Autisme en ADHD met een IQ van 70 of hoger. ASS en ADHD zijn niet te genezen. Behandeling is daarom niet gericht op genezing maar op een integrale aanpak. Het draait bij een behandeling niet alleen om het kind maar ook om de directe omgeving. Daarom zullen het gezin, en mogelijk ook de school en naaste omgeving betrokken worden bij de behandeling.

Psycho-educatie voor jeugdigen en hun omgeving

Bij aanvang van de behandeling wordt gestart met psycho-educatie. Een diagnose kan veel vragen beantwoorden, maar daarnaast ook vragen oproepen. Kennisvergroting over de diagnose, in combinatie met tips, helpen de draaglast te verminderen waardoor er een begin gemaakt kan worden met het acceptatieproces.

Psycho-educatie omvat: vergroten van het inzicht in de beperking van kinderen, belichten van de sterke en minder sterke kanten van het kind en handreikingen bieden om met bepaalde aspecten van de beperking om te gaan in het dagelijks leven. Wij bieden psycho-educatie op maat, aangepast aan de jeugdige, zijn/haar omgeving en de levensfase waarin de jeugdige zich bevindt. Ook spelen we in op situaties die zich reeds hebben voorgedaan en voordoen.

Behandeltrajecten

Alle behandeltrajecten worden op maat gemaakt, passende bij de jeugdige. Hierbij wordt gebruik gemaakt van evidence-based en/of best practice programma’s. De inhoud van de behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit ouderbegeleiding, aanleren van sociale vaardigheden, verbeteren van de emotieregulatie, zelfredzaamheid of verbeteren van het inzicht in eigen gedrag bij het kind met behulp van cognitieve gedragstherapie. Per cliënt wordt een behandelplan opgesteld. Tevens is een combinatie met groepsbegeleiding en/of individuele begeleiding mogelijk.

(Intensieve) individuele begeleiding van jeugdigen

Het (intensief) individueel begeleiden van jeugdigen is een van de onderdelen binnen Autisme en ADHD centrum ’t Zonneke. Er is sprake van ’intensief’ als de jeugdige meer dan 3 uur per week individueel wordt begeleid. Dit kan bijvoorbeeld 4 uur per week zijn maar ook 2 tot 6 uur per dag. Het is zelfs mogelijk om begeleiding te ontvangen vanaf het moment dat de jeugdige wakker wordt totdat hij/zij weer naar bed gaat.

AACtZ ondersteunt ouders bij de specialistische opvoeding die nodig is. Dit werkt het beste als ouders zo vroeg mogelijk meedenken, meepraten en meeluisteren. Ouders, zorgteamlid en pedagogisch medewerkers werken intensief samen. Er wordt gewerkt aan psychische en praktische ondersteuning op allerlei gebieden: wie ben ik als persoon, persoonlijke verzorging, communicatie, vrijetijdsbesteding, contacten aangaan en onderhouden en vrijetijdsbesteding.

De jeugdigen worden door onze ambulant begeleiders 1-op-1 begeleid. De locatie van deze begeleiding wordt in overleg gekozen: thuis, op een van de locaties van ’t Zonneke, op school of in het verenigingsleven. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. De keuze is afhankelijk van de zorgvraag. Ook wordt er gekeken naar wat het beste aansluit bij de jeugdige en het gezin. De begeleiding kan ingezet worden voor bijvoorbeeld:

  • Het aanleren en leren toepassen van dagelijkse vaardigheden
  • Overzicht en inzicht verwerven in….
  • Bieden van structuur
  • Verbeteren van het zelfvertrouwen en zelfbeeld
  • Zinvolle bezigheden vinden en behouden
  • Communicatie verbeteren
  • Verminderen van stress

Zorg op maat is ons uitgangspunt.

Onze zorgteams werken nauw samen met ouders en met eventueel andere betrokkenen zoals behandelteams, schoolteams. Het zorgteam wordt door een gedragswetenschapper bemand wanneer de zorg standaard meer dan 3 uur per week is.

Bij de start van de begeleiding regisseert het zorgteamlid vaak de zorg rondom het kind of de jongere. Uiteindelijk is de doelstelling dat ouders deze rol - indien mogelijk - zelf weer op zich gaan nemen. Het zorgteam blijft uiteraard altijd op de achtergrond aanwezig om - zo nodig - bij te sturen en te ondersteunen.

Zorgkeuze

Waarom er gekozen wordt voor (intensieve) individuele begeleiding is voor iedere jeugdige anders. In de meeste gevallen hebben ouders hierover al gesprekken gevoerd met gemeente, kinderarts, huisarts of een andere hulpverlenende instantie. Over het algemeen is daar de behoefte al geïnventariseerd welke zorg de jeugdige en het gezin nodig hebben.

Natuurlijk leren

Wij vinden het belangrijk dat de jeugdige de ruimte krijgt om zijn of haar kwaliteiten te ontwikkelen vanuit een veilige basis en in een voor de jeugdige bekende omgeving. Vanuit het principe van natuurlijk leren werken de jeugdigen binnen de verschillende soorten begeleidingsvormen aan doelen zonder dat zij zich bewust zijn van die doelen.

Vanuit een basis van duidelijkheid en structuur worden er leersituaties gecreëerd waarbij de jeugdigen ongemerkt worden ondersteund en begeleid. Hierdoor zijn zij vaak in staat om, onder begeleiding en zonder druk, zichzelf te ontplooien.
Mocht het voorkomen dat het voor een jeugdige beter is om zich wél bewust te zijn van de doelen, dan wijken wij, in samenspraak, af van het natuurlijk leren principe. Begeleiding is voor ons namelijk altijd maatwerk.

De (intensieve) individuele begeleiding van jeugdigen kan ook worden gecombineerd met diagnostiek en/of behandeling, groepsbegeleiding (groepen van <5 kinderen per begeleider) en logeren.