Algemene voorwaarden

Intake

Een intake is een voorwaarde om van onze diensten gebruik te kunnen maken.

Het is bedoeld als een wederzijdse kennismaking. U en eventueel uw kind kunnen aanvullende vragen aan ons kwijt. De intake moet aan beider verwachtingen voldoen. Pas na onderlinge overeenstemming en het in orde zijn van de beschikking is het verlenen van de afgesproken zorg een feit.

 

Inhoud

•          Vestiging gegevens ‘t Zonneke

•          a)        Aanbod van zorg

•          b)        Levering van zorg

•          c)        Voorwaarden voor zorg

•          d)        De looptijd van de overeenkomst

•          e)        Ongewenst gedrag en een vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst

•          f)         Overmacht

•          g)        De facturering en betaling

•          h)        De annuleringsvoorwaarden ingeplande zorgdagen

•          i)         Betaling via het Persoons Gebonden Budget

•          j)         De kwaliteit van zorg die AACtZ verleent

•          k)        De verplichtingen van de wettelijk vertegenwoordiger t.a.v. het verstrekken van informatie en de bereikbaarheid

•          l)         De door AACtZ afgesloten verzekeringen

Gegevens

AACtZ

Eindsestraat 45

5105 AA  Dongen.

KvK nummer 55281567

www.aactz.nl

info@aactz.nl

 

Ad a: Aanbod van zorg

•          Diagnostiek

•          Behandeling

•          Individuele begeleiding op onze locatie of aan huis

•          Groepsbegeleiding

•          Logeeropvang: Kort verblijf, weekend of vakantie, in combinatie met groepsbegeleiding groep.

 

Ad b: Levering van zorg

•          Er kan 365 dagen per jaar gezinsbegeleiding geleverd worden, mits dit 6 weken voor aanvang van de maand waarin de feestdag valt aangevraagd is.

•          De locatie is tijdens feestdagen gesloten.

•          Voor diagnostiek worden individuele afspraken gemaakt met de administratie.

•          Voor ambulante begeleiding op onze locatie of aan huis en voor behandeling worden individuele afspraken gemaakt met het zorgteam. Wijzigingen in zorgdata dient u 6 weken voor aanvang van de maand waarin de betreffende dag valt, aan te geven.

•          De woensdagmiddaggroep is van 14.00 uur tot 17.00 uur. Sommige kinderen worden eerder op school gehaald.

•          Op zaterdag kan uw kind komen van 9.00 uur tot 16.00 uur.

•          Op zondag kan uw kind komen van 10.00 uur tot 15.30 uur.

•          Een weekend duurt van vrijdag 19.00 uur tot zondag 16.00 uur.

 

Ad c: Voorwaarden voor zorg

Algemene voorwaarden

•          Wanneer er onderzoeksresultaten liggen van het kind is het noodzakelijk dat het zorgteam van ’t Zonneke deze ontvangt om de begeleiding goed vorm te kunnen geven.

•          Nieuwe informatie omtrent diagnoses, behandeling, medicatie e.d. wordt door ouders gedeeld zodat de begeleiding afgestemd kan worden op de behoeften van het kind. Op locatie betreft een termijn van 3 dagen voor aanvang van de zorg. Binnen andere begeleidingstrajecten wordt de termijn van maximaal 14 dagen gehanteerd.

•          Indien ouders een persoonlijk traject van zorg en behandeling volgen is afstemming met andere hulpverleners mogelijk noodzakelijk. Per individuele casus wordt dit ingeschat. Ouders dienen hiervoor toestemming te verlenen om contact te mogen leggen met hun persoonlijke hulpverlening.

•          Ouders houden zich aan de gemaakte afspraken en zoeken hierin niet voortdurend ruimte/discussie met de aanwezige begeleider. Indien zij afspraken toch willen wijzigen, zullen zij dit met het betrokken zorgteamlid dienen te bespreken.

•          Ouders spreken en dragen naar hun kind en de begeleiders uit dat zij voldoende vertrouwen hebben wat betreft de hulpverlening van hun kind en tonen hiervoor de benodigde inzet en motivatie.

•          Ouders zijn ten allen tijden verantwoordelijk voor de zorg voor hun kind.

•          De werknemer moet zijn/haar werk in vrijheid kunnen uitvoeren zonder te worden gediscrimineerd, gewelddadig benaderd of seksueel geïntimideerd.

Voorwaarden voor ambulante begeleiding in de thuissituatie:

De volgende uitgangspunten vormen de basis voor goede arbeidsomstandigheden bij een goede ambulante/solistische zorg:

•          Het werken in de thuissituatie van de cliënt mag geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer.

•          De hygiënische omstandigheden mogen geen risico vormen voor de gezondheid van de werknemer. Algemeen aanvaarde standaarden over hygiëne vormen hierbij het uitgangspunt.

•          Het lichamelijke werk mag niet zo zwaar zijn dat de gezondheid van de werknemer wordt of kan worden aangetast. Denk daarbij aan het tillen en verplaatsen van de cliënt of andere zaken en het inzetten van voldoende hulpmiddelen om de blootstelling aan fysieke belasting zo min mogelijk te laten zijn.

•          De werknemer moet zijn/haar werkzaamheden kunnen uitvoeren in een gezonde omgeving. Daarbij moet aandacht zijn voor bijvoorbeeld het maken van afspraken over het roken door de cliënt en de aanwezigheid van huisdieren.

•          Ouders zijn open en transparant over hun komen en gaan in de thuissituatie zodat de begeleiding hierop af kan stemmen.

 

Voorwaarden voor zorg op eigen locatie, logeeropvang en begeleiding groep:

•          Ouders/verzorgers zorgen ervoor dat hun kind tijdig op de locatie bij ’t zonneke is.

•          Ouders/verzorgers zorgen ervoor dat hun kind op het afgesproken tijdstip wordt opgehaald.

•          Ouders zorgen ervoor dat medicatie in een medicijndoosje in doordrukstrips worden aangeleverd.

Ad d: De looptijd van de zorgovereenkomst

•             De zorgovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De enige uitzondering die hierop wordt gemaakt, is als de beschikking afloopt in de tussenliggende periode. In het geval er nog geen toezegging is voor een nieuwe beschikking of de hoogte ervan, loopt de zorgovereenkomst voor de looptijd van de huidige beschikking.

•          Logeerweekenden: het jaarrooster is vooraf bekend, dit houdt in dat uw kind 10 tot 11 terugkerende weekenden per jaar bij ons verblijft. Voor indeling van de groepen wordt het schooljaar aangehouden.

Woensdagmiddag, zaterdag- en zondagopvang: het jaarrooster is vooraf bekend, dit houdt in dat uw kind tijdens de schoolweken op de onderling afgesproken tijden bij ons verblijft.

•          Een zorgovereenkomst is geldig vanaf het moment dat de zorgovereenkomst ondertekend door ons is terug ontvangen.

 

Ad e: Ongewenst gedrag en een vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst

•          Wanneer de budgethouder gedurende de duur van deze zorgovereenkomst komt te overlijden wordt de overeenkomst vroegtijdig beëindigd.

•          Diefstal (seksuele) agressie en (ongewenste) intimiteiten zijn verboden. Indien één van deze overtredingen toch plaatsvindt dan kunnen kind specifiek de volgende stappen in werking treden:

1.         Krijgt het kind direct een waarschuwing en er volgt een gesprek met het zorgteam, indien gewenst met een familielid of begeleider erbij. Mede afhankelijk van de aard van de overtreding wordt bepaald hoe het kind  iets kan doen om zijn/ haar gedrag goed te maken. Vervolgens wordt de vervolgprocedure uitgelegd wanneer hij/ zij nogmaals in de fout gaat.

2.         Wanneer het kind nogmaals in de fout gaat krijgt hij/ zij een schriftelijke waarschuwing. Hierin staat vermeld de datum en het gepleegde feit. Ook de familie en begeleiders worden hier mondeling en schriftelijk van op de hoogte gesteld. Nogmaals wordt mede afhankelijk van de aard van de overtreding bepaald hoe het kind iets kan doen om zijn/ haar gedrag goed te maken. Vervolgens wordt de vervolgprocedure uitgelegd wanneer hij/ zij nogmaals in de fout gaat.

3.         Als het kind nu nogmaals in de fout gaat, wordt hij/ zij per direct hierop aangesproken. Afhankelijk van de aard van het gedrag word bepaald of het kind de rest van de dag mag blijven. Indien er ambulante begeleiding in huis is, wordt bepaald of de begeleiding per direct vertrekt, op het moment dat ouders thuis zijn. Hij/zij krijgt een schriftelijke mededeling, hierin staat vermeld de datum en het gepleegde feit. Ook de familie en begeleiders worden hier mondeling en schriftelijk van op de hoogte gesteld.

In het zorgteam wordt het gedrag besproken en wordt gekeken of zijn/ haar zorgovereenkomst beëindigd wordt. Mocht het nodig zijn dat er eerder een beslissing genomen moet worden, dan is de zorgmanager bevoegd deze beslissing te nemen.

•          Wanneer een kind dusdanig onaangepast gedrag laat zien, dat dit het functioneren/veiligheid van de groep/ambulante begeleiding ernstig verstoort, vindt er een vervroegde afronding plaats van een middag / dag / weekend / vakantie. In dat geval kan stap 1 t/m 3 overgeslagen worden. De zorgmanager kan op dat moment de beslissing nemen het kind naar huis te sturen en de zorgovereenkomst per direct te beëindigen. De familie en begeleiders worden hiervan mondeling en schriftelijk op de hoogte gesteld.

Ad f: Overmacht

•          Indien ’t Zonneke bij uitvoering van de overeenkomst door overmacht verhinderd zou zijn verplichtingen tegenover u na te komen, heeft ’t Zonneke het recht om de overeenkomst niet of niet verder uit te voeren, of de uitvoering op te schorten, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie. De financiële afwikkeling zal dan in onderling overleg gereld worden. In geval er voor de uitvoering van de opdracht te weinig deelnemers zijn, is ’t Zonneke gerechtigd de overeenkomst te beëindigen dan wel u een alternatief te bieden. Ingeval van beëindiging zal het totaalbedrag worden teruggestort.

•          We spreken van overmacht, wanneer er sprake is van te kort aan personele bezetting (bijvoorbeeld ziekte, vakantie), te weinig inschrijvingen, brand, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen, werkstaking of transportmoeilijkheden.

 

Ad g: De facturering en betaling

•          Facturen worden na het einde van de maand verstuurd.

•          Indien er sprake is van ZIN of een vast maand bedrag op basis van PGB ontvangt u geen factuur.

•          U draagt zelf zorg voor de betaling, maar u dient de factuur te bewaren, omdat deze door de bevoegde instanties kunnen worden opgevraagd.

•          De betalingstermijn(en) staan vermeld op de factuur. Wij vragen u om uiterlijk op deze termijnen te betalen, daar wij genoodzaakt zijn, om administratiekosten in rekening te brengen bij een herinnering.

•          Bent u het niet eens met een factuur, dan heeft u vanaf verzenddatum 8 werkdagen de tijd om te reageren, na het verstrijken van deze periode wordt u geacht de factuur te hebben aanvaard.

•          Betalingen moeten gestort of overgemaakt worden op rekeningnummer NL57RABO01461.94.616 te Dongen

•          Indien u een PGB budget heeft dient, u de factuur zelf in te dienen bij de SVB en toe te zien op een juiste afwikkeling.

•          Bij non-betaling, niet tijdige betaling en/of niet volledige betaling is ’t Zonneke bevoegd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

•          Alle prijsopgaven zijn onder voorbehoud van prijswijziging. Tarieven zijn exclusief eventuele reiskosten. In het geval van verhogen van 1 of meerdere kostprijsfactoren is ’t Zonneke gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, met dien verstande dat al bekende toekomstige prijsverhogingen bij de zorgovereenkomst worden vermeld

 

Ad h: Annuleringsvoorwaarde geplande zorgdagen

•          Mocht het zijn dat uw kind verhinderd is voor zorg op locatie bij ’t Zonneke of in het logeerhuis, dan kunt u via mail afmelden@aactz.nl uw kind afmelden. Uiteraard is het later brengen en het eerder ophalen van een deelnemer in overleg toegestaan.

•          Voor ambulante begeleiding op locatie of aan huis worden individuele afspraken gemaakt met het zorgteam.

 

Ad i: Het persoons gebonden budget of Zorg in Natura

•          Door de meeste gemeenten worden de kosten geheel vergoed op basis van PGB of ZIN. U dient vóór het afsluiten van deze overeenkomst zelf na te gaan of de zorg in uw budgetjaar valt en of uw budget toereikend is voor de totale kosten.

•          Indien u op basis van ZIN zorg afneemt, dient u er zelf voor te zorgen dat het totaal aantal dagdelen/uren/etmalen niet overschrijd.

•          Indien uw budget c.q. beschikking niet toereikend is, brengen wij de kosten bij u in rekening.

 

Ad j: De kwaliteit van zorg die AACtZ verleent

•          Wij, als AACtZ, verplichten ons middels een zorgovereenkomst om in de voornoemde periode de afgesproken zorg te bieden, mits het door overmacht niet mogelijk is. Zie ad g.  De maximaal af te nemen zorg is terug te vinden in de beschikking.

•          De zorgverleners die bij AACtZ werken verrichten hun werk zoals dat van redelijk handelende zorgverleners verwacht mag worden.

•          Alle zorgverleners van AACtZ houden privacygevoelige informatie over het kind en zijn of haar familie geheim.

•          Er is een persoonsdossier. Dit dossier is ten alle tijden in te zien.

Het privacyreglement zit in het dossier en is opvraagbaar bij de administratie.

•          Mocht u hierover klachten hebben dan willen wij deze binnen 8 werkdagen na levering van de betreffende zorg schriftelijk in ons bezit hebben. Onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht.

 

Ad k: Verplichtingen van ouders / vertegenwoordigers

•          U, als ouders / vertegenwoordigers, bent verantwoordelijk voor het aanleveren van relevante en de meest recente informatie, die nodig is voor een adequate begeleiding. Wij willen nieuwe informatie minimaal 3 dagen voor de komst van het kind schriftelijk in ons bezit hebben.

•          Bij problemen in de omgang met het kind, die logischerwijs verklaarbaar zijn uit het ontbreken van deze informatie, stellen wij de ouders / vertegenwoordigers te allen tijde aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

•          U als ouder / vertegenwoordiger of een door u aangestelde contactpersoon dient te allen tijde bereikbaar en in staat te zijn om uw kind op te komen halen of van de ambulante begeleiders over te nemen in het geval van calamiteiten, ziekte of bij een onverhoopt vervroegde afronding als gevolg van onaangepast gedrag. Op het moment dat het kind onze accommodatie verlaat of als de ambulante begeleiding stopt, bent u of de contactpersoon belast met en verantwoordelijk voor de verdere begeleiding van uw kind gedurende de resterende tijd.

 

Ad l: De door AACtZ afgesloten verzekeringen

Uiteraard zullen wij zo oplettend mogelijk zijn naar uw kind en diens omgeving om persoonlijk letsel (van anderen), dan wel schade aan materialen te beperken. Toch is het niet altijd te voorkomen dat er iets gebeurt. Mocht er onverhoopt persoonlijk letsel, dan wel schade ontstaan, dan zijn de volgende verzekeringen van kracht:

•          Als zaken niet door uw reisverzekering worden gedekt, kan er bij schade een beroep gedaan worden op uw WA-verzekering. Wij vragen hierbij dan ook uw medewerking.

•          Veder hebben wij een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven. Indien u ons aansprakelijk stelt voor persoonlijk letsel van uw kind, dan wel schade aan zijn of haar eigendommen, zal deze verzekering vaststellen of u recht heeft op een uitkering en de hoogte ervan.

 

AACtZ is te allen tijde bevoegd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Op de administratie zijn de algemene voorwaarden te verkrijgen.

 

Algemene Voorwaarden Volwassenen

Huisbezoek

Een huisbezoek is een voorwaarde om van onze diensten gebruik te kunnen maken.

Het is bedoeld als een wederzijdse kennismaking. U en eventueel uw huisgenoten / begeleider kunnen aanvullende vragen aan ons kwijt. Het huisbezoek moet aan beider verwachtingen voldoen. Pas dan is het verlenen van de afgesproken zorg een feit.

 

Wat vindt u terug in deze Algemene Voorwaarden?

Vestiging gegevens ‘t Zonneke

•   a) De werkzaamheden

•   b) De werktijden

•   c) De looptijd van de overeenkomst

•   d) Ongewenst gedrag en een vroegtijdige beëindiging van

de overeenkomst

•   e) Overmacht

•   f) De facturering en betaling

•   g) De annuleringsvoorwaarden ingeplande zorgdagen

•   h) Betaling via het Persoons Gebonden Budget

•   i) De kwaliteit van zorg die AACtZ verleent

•   j) De verplichtingen van u t.a.v. het verstrekken van informatie en de bereikbaarheid

•   k) De door AACtZ afgesloten verzekeringen

 

Vestiging gegevens

AACtZ

Eindsestraat 45

5105 AA  Dongen.

KvK nummer 17234003

 

Ad a: De werkzaamheden

• Dagbesteding: dagbesteding in dagdelen, ondersteunende en activerende begeleiding.

• U kunt komen voor de belevingsgroep of voor de actieve dagbesteding, dit wordt vooraf in samenspraak bepaald.

 

Ad b: De werktijden

•     Wij zijn geopend voor dagbesteding op maandag t/m vrijdag.

•     Programma belevingsgroep en dagbesteding:

9.30 uur inloop, de koffie staat dan al voor u klaar

10.00 uur ochtendprogramma

12.00 uur lunchpauze

Mogelijk wisseling halve dag deelnemers

13.00 uur middagprogramma

15.00 uur koffiepauze

15.30 uur sluiting van de dag.

•     Op zaterdag en zondag zijn wij gesloten voor dagbesteding.

•     Voor een middaglunch wordt gezorgd.

 

Ad c: De looptijd van de zorgovereenkomst

• De zorgovereenkomst wordt te allen tijde aangegaan voor onbepaalde tijd. De enige uitzondering die hierop wordt gemaakt, is als het PGB afloopt in de tussenliggende periode. In het geval er nog geen toezegging is voor een nieuw PGB of de hoogte ervan, loopt de zorgovereenkomst voor de looptijd van het PGB

• Opzegtermijn van het contract is 1 maand vanaf de dag van ontvangst van de schriftelijke opzegging.

• Het jaarrooster is vooraf bekend dit houdt in dat u op de afgesproken dag deze uren bij ons verblijft. Met uitzondering van bepaalde dagen zoals o.a. feestdagen, studiedagen

• Een zorgovereenkomst is geldig vanaf het moment dat de zorgovereenkomst ondertekend door ons is terug ontvangen.

• U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de zorgovereenkomst bij de SVB ingediend en verwerkt wordt.

• In het eerste jaar van de zorgovereenkomst heeft u een proeftijd van 2 maanden. Binnen deze 2 maanden bestaat er de mogelijkheid voor wederzijdse opzegging.

• In de schoolvakantieweken wordt er een apart rooster gemaakt. U krijgt hier vroegtijdig bericht van. Vooraf dient u op te geven of u wilt komen. Wij behouden ons het recht toe om u op een andere dag in te delen, i.v.m. minder inschrijvingen van overige deelnemers die op vakantie kunnen zijn of wegens vakantie eigen personeel.

Ook dient u er rekening mee te houden dat er kinderen op de zorgaccommodatie aanwezig kunnen zijn.

 

Ad d: Ongewenst gedrag en een vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst

• Wanneer de budgethouder gedurende de duur van deze zorgovereenkomst komt te overlijden.

• Diefstal (seksuele) agressie en (ongewenste) intimiteiten zijn verboden. Indien één van deze overtredingen toch plaatsvindt dan:

1. Krijgt u een waarschuwing en er volgt een gesprek al dan niet met een familielid of begeleider erbij. Mede afhankelijk van de aard van de overtreding wordt bepaald hoe u iets kan doen om uw gedrag goed te maken. Vervolgens wordt de vervolgprocedure uitgelegd wanneer u nogmaals in de fout gaat.

2. Wanneer u nogmaals in de fout gaat krijgt u een schriftelijke waarschuwing. Hierin staat vermeld de datum en het gepleegde feit. Ook de familie en begeleiders worden hier mondeling en schriftelijk van op de hoogte gesteld. Nogmaals wordt mede afhankelijk van de aard van de overtreding bepaald hoe u iets kan doen om uw gedrag goed te maken. Vervolgens wordt de vervolgprocedure uitgelegd wanneer u nogmaals in de fout gaat.

3. Als u nu nogmaals in de fout gaat, wordt u per direct hierop aangesproken. Afhankelijk van de aard van het gedrag word bepaald of u de rest van de dag nog mag blijven. U krijgt een schriftelijke mededeling, hierin staat vermeld de datum en het gepleegde feit. Ook de familie en begeleiders worden hier mondeling en schriftelijk van op de hoogte gesteld.

In het zorgteam wordt het gedrag besproken en hier wordt gekeken of uw zorgovereenkomst beëindigd word. Mocht het nodig zijn dat er eerder een beslissing gemaakt moet worden dan het zorgteam bij elkaar komt dan zijn de persoonlijk zorgbegeleider en de zorgmanager bevoegd om deze beslissing te nemen.

• Wanneer u dusdanig onaangepast gedrag laat zien, dat dit het functioneren van de groep ernstig verstoort, vindt er een vervroegde afronding plaats van een ochtend / middag / dag /. We spreken van onaangepast gedrag als een deelnemer een mate van agressie laat zien die voor de andere aanwezigen onveilig voelt of als u onaangenaam seksueel getint gedrag laat zien, waar anderen hinder van ondervinden. Kan stap 1 t/m 3 overgeslagen worden. De zorgmanager kan op dat moment de beslissing nemen u naar huis te sturen en de zorgovereenkomst per direct te beëindigen. De familie en begeleiders worden hiervan mondeling en schriftelijk op de hoogte gesteld.

Ad e: Overmacht

• Indien ’t Zonneke bij uitvoering van de overeenkomst door overmacht verhinderd zou zijn verplichtingen tegenover u na te komen, heeft ’t Zonneke het recht om de overeenkomst niet of niet verder uit te voeren, of de uitvoering op te schorten, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie. De financiële afwikkeling zal dan in onderling overleg geregeld worden. In geval er voor de uitvoering van de opdracht te weinig deelnemers zijn, is ’t Zonneke gerechtigd de overeenkomst te beëindigen dan wel u een alternatief te bieden. Ingeval van beëindiging zal het totaalbedrag worden teruggestort.

• We spreken van overmacht, wanneer er sprake is van bovenmatig ziekteverzuim van personeel van ’t Zonneke, te weinig inschrijvingen, brand, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen, werkstaking of transportmoeilijkheden.

Ad f: De facturering en betaling

•          Facturen worden na het einde van de maand verstuurd.

•          Indien er sprake is van ZIN of een vast maand bedrag op basis van PGB ontvangt u geen factuur.

•          U draagt zelf zorg voor de betaling, maar u dient de factuur te bewaren, omdat deze door de bevoegde instanties kunnen worden opgevraagd.

•          De betalingstermijn(en) staan vermeld op de factuur. Wij vragen u om uiterlijk op deze termijnen te betalen, daar wij genoodzaakt zijn, om administratiekosten in rekening te brengen bij een herinnering.

•          Bent u het niet eens met een factuur, dan heeft u vanaf verzenddatum 8 werkdagen de tijd om te reageren, na het verstrijken van deze periode wordt u geacht de factuur te hebben aanvaard.

•          Betalingen moeten gestort of overgemaakt worden op rekeningnummer NL57RABO01461.94.616 te Dongen

•          Indien u een PGB budget heeft dient, u de factuur zelf in te dienen bij de SVB en toe te zien op een juiste afwikkeling.

•          Bij non-betaling, niet tijdige betaling en/of niet volledige betaling is ’t Zonneke bevoegd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

• Alle prijsopgaven zijn onder voorbehoud van prijswijziging. Tarieven zijn exclusief eventuele reiskosten. In het geval van verhogen van 1 of meerdere kostprijsfactoren is ’t Zonneke gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, met dien verstande dat al bekende toekomstige prijsverhogingen bij de zorgovereenkomst worden vermeld

 

Ad g: Annulering geplande zorgdagen

Bij annulering van de geplande zorgdagen zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing.

• Op basis van de planning op de accommodatie is de plaats en begeleiding voor u ingekocht. Mocht u op een bepaalde geplande dag niet kunnen, dan is er de mogelijkheid om dit binnen twee maanden in te halen.  U kunt dit doen op een voor u  niet ingeplande dag dat er nog wel plaatsen vrij zijn. Dit gaat in overleg met uw persoonlijk begeleider. Als u de dag niet in wenst te halen dan dient u dit bij uw persoonlijk begeleider aan te geven. Wordt de dag niet binnen twee maanden ingehaald dan vervalt deze mogelijkheid. Ook tijdens de vakanties worden de accommodatie en de begeleiding ver van tevoren voor u ingekocht. Opgeven betekent dus ook komen.

Uiteraard is het later brengen en het eerder ophalen van een deelnemer in overleg toegestaan.

Ad h: Het persoonsgebonden budget

• De kosten kunnen geheel vergoed worden door het Persoons Gebonden Budget, maar u dient vóór het afsluiten van deze overeenkomst zelf na te gaan of het verblijf in uw budgetjaar valt en of uw budget toereikend is voor de totale kosten.

• Wij kunnen ons niet verantwoordelijk stellen voor het geval uw budget niet toereikend is en zullen bij u de volledige kosten in rekening brengen.

 

Ad i: De kwaliteit van zorg die AACtZ verleent

• Wij, als AACtZ, verplichten ons middels een zorgovereenkomst om in de voornoemde periode de afgesproken zorg te bieden, mits het door overmacht niet mogelijk is. Zie ad f.  De afgesproken zorg is terug te vinden in het intakeformulier.

• De zorgverleners die bij AACtZ werken verrichten hun werk zoals dat van redelijk handelende zorgverleners verwacht mag worden

• Alle zorgverleners van AACtZ houden privacygevoelige informatie over u en uw familie geheim.

• Er is een persoonsdossier. Dit dossier is ten alle tijden in te zien.

De privacyreglement zit in het dossier en is opvraagbaar bij de administratie.

• Mocht u hierover klachten hebben dan willen wij deze binnen 8 werkdagen na levering van de betreffende zorg schriftelijk in ons bezit hebben. Onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht.

Ad j: Verplichtingen van u / (wettelijk) vertegenwoordiger

• Uzelf als deelnemer of de wettelijke vertegenwoordiger, bent verantwoordelijk voor het aanleveren van relevante en de meest recente informatie, die nodig is voor een adequate begeleiding van u tijdens het verblijf. Wij willen nieuwe informatie minimaal 3 dagen voor de komst van cliënt schriftelijk in ons bezit hebben.

• Bij problemen in de omgang met de deelnemer, die logischerwijs verklaarbaar zijn uit het ontbreken van deze informatie, stellen wij de / vertegenwoordigers te allen tijde aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

• De vertegenwoordiger of een door u aangestelde contactpersoon dient te allen tijde bereikbaar en in staat te zijn om u op te komen halen in het geval van calamiteiten, ziekte of bij een onverhoopt vervroegde afronding als gevolg van onaangepast gedrag. Op het moment dat u onze accommodatie verlaat bent u of de contactpersoon belast met en verantwoordelijk voor de verdere begeleiding van u gedurende de resterende tijd.

 

Ad k: De door AACtZ afgesloten verzekeringen

•                  Draag werkkleding en schoenen/laarzen als u naar ons toe komt.

Uiteraard zullen wij zo oplettend mogelijk zijn naar uw omgeving om persoonlijk letsel (van anderen), dan wel schade aan materialen te beperken.  Toch is het niet altijd te voorkomen dat er iets gebeurt. Mocht er toch onverhoopt persoonlijk letsel, dan wel schade ontstaan, dan zijn de volgende verzekeringen van kracht:

• Bij schade kan een beroep gedaan worden op uw WA-verzekering. Wij vragen hierbij dan ook uw medewerking.

• Verder hebben wij een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven. Indien u ons aansprakelijk stelt voor persoonlijk letsel van u, dan wel schade aan uw eigendommen, zal deze verzekering vaststellen of u recht heeft op een uitkering en de hoogte ervan.

AACtZ is te allen tijde bevoegd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

© Autisme en adhd centrum ‘t Zonneke • Juni 2017